bamigs logo bg

Регистрация на нови членове

Кандидатът за редовен член подава попълнено, подписано и сканирано заявление по образец за членство до Председателя на Управителния съвет на електронен адрес: mirs@bamirs.bg , в което изразява готовност да съдейства за осъществяване целите на Сдружението.

Членовете на Асоциацията дължат годишен членски внос в размер на 60 (шестдесет) лева, платими по следната банкова сметка:
BG12UNCR70001519859680

при банка Unicredit Bulbank, в полза на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА И РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ (БАМИРХ)” 

Права и задържения на членовете

VIII. Членство в Асоциацията:
Чл. 18. Членуването в Асоциацията е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол, религия
Чл. 19. Членовете на Асоциацията запазват юридическа и икономическа самостоятелност.
Чл. 20. В Асоциацията може да членуват:
а) индивидуални членове - дееспособни физически лица, съпричастни към целите на Асоциацията, работещи в областта на  минимално инвазивната и роботизирана хирургия  и приемащи Устава й;
б) юридическо лице, което споделя целите на Асоциацията, приема устава , чрез избран представител.
Чл. 21. (1) Приемането на членове става след подаване на писмено заявление до Председателя на Асоциацията, в което следва да се посочи, че кандидатът приема Устава и споделя неговите цели.Заявлението се докладва от Председателя и се гласува от членовете на Управителния съвет (УС) на първото заседание след подаване на заявлението за членство.
(2) Заявлението за членство може да бъде подадено и по електронен път.
(3) Решението на УС подлежи на обжалване пред Общото събрание (ОС) в 14-дневен срок от, уведомяване на съответния член, на който е отказано членство.
(4) Почетен член на Асоциацията може да бъде дееспособно физическо лице, български или чуждестранен гражданин, с особено големи заслуги или с доказан принос в мининално инвазивната и роботизирана хирургия, който е член на Асоциацията.
 
IX. Права и задължения на членовете:
Чл. 22. Всеки член на Асоциацията има право:
а) да бъде информиран за дейността на Асоциацията;
б) да участва в органите за управление, да предлага членове на УС и да гласува за избирането им;
в) да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси по дейността на Асоциацията;
г) да участва в инициативите и мероприятията на Асоциацията;
д) да се ползва от резултатите на цялостната дейност на Асоциацията;
е) да се ползва от имуществото на Асоциацията;
ж) да ползва финансовата и морална подкрепа и защита на Асоциацията;
з) всеки автор, публикувал под името на Асоциацията има право да получи защита за своя авторски труд със съдействието и възможностите на същата; 
и) да внася определеният от УС на Асоциацията членски внос, съобразно предвиденият срок.
Чл. 23. Членовете не отговарят лично за задълженията на Асоциацията.
Чл. 24. Всеки член на Асоциацията е длъжен:
а) да участва в работата на Асоциацията като присъства лично или чрез свой надлежно упълномощен представител на заседанията на Общото събрание, да участва в обсъждането и гласуването при вземане на решения;
б) да изпълнява съвестно задълженията си, произтичащи от Устава както и на решенията на неговите органи за управление;
в) да съдейства лично за изпълнение на целите;
г) да защитава името на Асоциацията и да не извършва действия, които го уронват;
д) да предоставя на Асоциацията информация, необходима за изпълнение на нейните цели и задачи, както и на взетите решения;
е) да внася определеният от УС на Асоциацията членски внос, съобразно предвиденият срок.
Чл 25. (1) Членствените права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
(2) Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване посредством пълномощно.