bamigs logo bg
Проф. д-р Явор Димитров Корновски д.м.н.

Проф. д-р Явор Димитров Корновски д.м.н.

Роден на 26.03 1971, в град Дулово, област Силистра.  През 1996 завършва Медицинския университет-Варна с отличие. От 1997 започва лекарската си практика като лекар-ординатор в Гинекологична клиника на МБАЛ “Св. Анна-Варна”. През май 2002, придобива специалност “Акушерство и гинекология”. През 2004 г придобива втора специалност “ОНКОЛОГИЯ”. През 2006 защитава дисертационен труд на тема “Неоадювантна химиотерапия при локално авансирал рак на маточната шийка – прогностични и предиктивни фактори.”, за придобиване на  образователна и научна  степен “ДОКТОР”.

От 2007 г. е началник Клиника “Гинекология” на МБАЛ “Св.Анна-Варна” АД , а  от 2009 г. е “доцент” в Катедрата “Акушерство и гинекология” на МУ-Варна. През 2013 г защитава  дисертационен труд на тема “Хирургично лечение при инвазивен рак на маточната шийка – място, значение, съвременни аспекти.”, за придобиване на научна  степен “ДОКТОР НА НАУКИТЕ”. Същата година публикува монографичен труд на тема: „Цервикален карцином – лечебни подходи и прогностични фактори”.От 2013 г.заема академична длъжност “ПРОФЕСОР”, в МУ-Варна и Катедра “Акушерство и гинекология”.

От септември 2015 е Ръководител Катедра “Здравни грижи” –  МУ-Варна, Филиал  Шумен. От 2015 г. е управител на МЦ ,,Проф. Явор Корновски“ ЕООД.

Научните му интереси са в  областта на гинекологията , миниинвазивната хирургия и  онкогинекология.  Професионалният му опит е отразен в над 200 научни труда – публикувани у нас и в чужбина (включително и списания с impact factor), участия на научни форуми с изнесени доклади и публикувани резюмета. Членува в БАОГ, БДАГ, БАМИРХ, SEERS, ESGO и участва в редакционната колегия на румънското списание GINECO.EU. Част от управителните съвети на БДАГ и БАОГ, както и от научните съвети  на много национални научни форуми. Член на Експертния съвет по Акушерство и гинекология към МЗ. Владее английски и испански езици.