Акад. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н.

Дата и място на раждане:

15.05.1956 г., гр. Велико Търново

Образование:

 • Основно - гр. Трявна, СОУ “П.Славейков” 1963 – 1967 г.
 • Средно - гр. Трявна, СОУ “П.Славейков” 1967 – 1974 г.
 • Висше магистър - гр. Плевен, ВМИ – Плевен, 1976 – 1982 г.

Научни степени

 • Медицина, Диплома №-000370 / 1982 г.
 • Специалност: Акушерство и гинекология /03.01.45/, Диплома № 35872 / 23.03.1990 г.
 • Специалност: Онкология /03.01.46/, Диплома № 00007 / 01.07.1997 г.
 • Специалност: Хирургия /03.01.37/, Диплома № 31738 / 01.03.2009 г.
 • Научна степен: „Кандидат на медицинските науки”, Диплома № 22340 / 01.06.1992 г.
 • Дисертационен труд: „Съвременно комплексно проучване върху   атипичната хиперплазия и ендометриалния карцином”
 • Научно звание: „Старши научен сътрудник ІІ-ра ст.”, Свидетелство за научно звание № 17197 / 20.02.1995 г.
 • Научна степен: „Доктор на науките” /дмн/, Диплома № 27735 / 04.02.2002 г.
 • Дисертационен труд: „Хирургично поведение и прогноза при рак на ендометриума I и II FIGO стадий”
 • Научно звание: „Професор” по научната специалност 03.01.45 "Акушерство и гинекология" по обявен конкурс от Висш медицински институт - Плевен, Свидетелство за научно звание № 22275 / 09.02.2004 г.

Заемани длъжности:

 • Асистент, Ст.асистент и Главен асистент в катедра „Акушерство и гинекология”, ВМИ-Плевен, 1992–1995 г.
 • Доцент – Началник Клиника по Онкогинекология към ВМИ-Плевен, 01.01.1996 г. - 19.12.2003 г.
 • Зам.-Ректор по Диагностично-лечебната дейност на ВМИ-Плевен, 01.01.2001 - 08.09.2003 г.
 • Преподавател по АГ в Сектор „Онкогинекология” на Факултет „Медицина” от 18.02.2002 г.
 • РЕКТОР на ВМИ-Плевен, 19.12.2003 - 20.09.2004 г.
 • РЕКТОР на Медицински университет – Плевен, 20.09.2004 - 20.09.2008 г.
 • РЕКТОР на Медицински университет – Плевен, 11.12.2008 - 07.02.2013 г.
 • ВРИД Ръководител катедра „Пропедевтика на хирургическите болести” към Факултет „Медицина” – от 11.02.2013 г.
 • Началник на Гинекологична клиника към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен – от 01.07.2013 г.
 • Председател на Държавната комисия за специалност по „Акушерство и гинекология”
 • Председател на Съвета на директорите на Международен Онкологичен център от 2005 г.
 • Съветник на Президента на Р България по въпросите на здравната политика- 2007 - 2011 г.
 • Ръководител на Университетски телекомуникационен ендоскопски учебен център с експериментална операционна зала със статут на център за международно обучение от юни 2007 г.
 • Член на Съвета на настоятелите при Медицински университет - Плевен от м. февруари 2013 г.
 • Член-кореспондент на Българската Академия на науките – м. декември 2014 г.
 • Медицински управител на СБАЛАГ „Св. Марина” – Плевен от м. февруари 2003 г.
 • Медицински управител на МБАЛ „Св. Марина” – Плевен от м. юни 2015 г.

Членство в научни организации:

 • Български Лекарски Съюз от 1991 г.
 • Българско Научно Дружество по Акушерство и гинекология
 • Председател на БАГЕ - Българската Асоциация по гинекологична ендоскопия
 • Председател на БАМИГХ – Българската Асоциация по минималноинвазивна гинекологична хирургия
 • Председател на Балканския медицински съюз – м. септември 2014 г.
 • Член на ВМС към МЗ от 2003 г.
 • Зам.-главен редактор на списание „Акушерство и гинекология” от 2004 г.
 • Член на ВАК от 2005 г.
 • Член на Управителния съвет на SERGS - Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия – два мандата до 2015 г.
 • Член на Управителния съвет на SEERSS - Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа – 2011 г.
 • Член на SRS - Световната Асоциация по Роботизирана Хирургия, САЩ

Курсове и специализации:

 • Специализация по тазова хирургия в Център за борба с рака „Пол Строс” –
 • Страсбург, Франция – 1991,1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000 г.
 • Онкологична болница „Гемели” Рим, Италия, 1998 г.
 • Курс по лапароскопска хирургия към Университетска болница Кушен, Париж – 2004 г.
 • Специализация към Университетска болница - Страсбург за получаване на лиценз за международен експерт – преподавател на специализанти по лапароскопска хирургия – 2005; 2006 г.
 • Курс по Лапароскопска хирургия в Страсбург - 2004; 2005; 2006 г.
 • Сертифициран хирург на конзола с роботизирана система da Vinci S – Център по Телехирургия IRCAD-EITS, Страсбург, Франция - януари 2008
 • Специализиран курс по радикална роботизирана хистеректомия – Университета на Северна Каролина, САЩ - 2009

Области на професионален интерес:

 • Рак на тялото на матката
 • Лимфогенно метастазиране при гинекологични онкологични заболявания
 • Съвременно хирургично лечение на злокачествени заболявания на женската полова система

Научни публикации:

 • Монографии - 5
 • Автореферати - 2
 • Научни публикации – 428 Impact factor /IF/ = 14.48
 • Доклади в страната и чужбина - 1
 • Научни филми – 3

Иновации:

 • За първи път в Югоизточна Европа извършва лапароскопска разширена   хистеректомия с тазова лимфна дисекция на жена с рак на шийката на матката в 1-ви стадий през 2004 г., както и за 1-ви път оперира жена със същото заболяване, извършвайки лапароскопска оперативна интервенция със запазване на детеродните й функции, с цел забременяване по метода „инвитро” 2004 г.
 • Внедряване на нова методика на хирургично лечение на раковите заболявания на женската полова система - 2004 г.
 • Внедрява авангардни технологии в ендоскопската хирургия чрез разкриване на Университетски телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала към Медицински университет – Плевен - 20.03.2006 г.
 • Развитие на нов тип хирургия – робот-асистирана хирургия. За първи път в Югоизточна Европа извършва хистеректомия с роботизираната система Да Винчи - януари 2008 г.
 • Извършва първата в Източна Европа роботизирана радикална хистеректомия с лимфна дисекция на жена с рак на шийката на матката – май 2008 г.
 • Извършва първата в Източна Европа роботизирана операция на жена с рак на шийката на матката със запазване на детеродните й функции – септември 2010 г.
 • След роботизирана операция на жена с рак на маточната шийка и запазване на детеродните й функции, пациентката забременява по метода ин витро и става първият случай на успешно реализирана бременност в света – август 2012 г.
 • За първи път в България и Източна Европа въвежда прилагането на HIFU технологии (високоинтензивен фокусиран ултразвук) за лечение на солидни тумори - от декември 2012 г.
 • Ръководител на проект BG161PO003-1.2.04-0001 “Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински университет – Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия”, по който е инсталирана втора роботизирана система от последно поколение da Vinci Si с тренировъчен симулатор за обучение – 2014 г.

Награди:

 • „Почетен гражданин на град Трявна” – 2004 г.
 • Почетен знак І-ва степен от Българския лекарски съюз за принос в развитието на медицината - 2004 г.
 • Награда „Медик на годината 2004” на вестник "Форум Медикус"
 • „Почетен гражданин на град Плевен” – декември 2005 г.
 • „Личност на годината” от Американския Биографичен Институт и Комисията за международни проучвания, САЩ – 2005
 • Почетен знак на Президента на Р България - май 2006 г.
 • Почетно отличие „Лекар на годината” - октомври 2006 г.
 • „Достоен българин на 2008 година” в класацията на в-к „24 часа” и БНТ -
 • Почетното звание „Лекар на годината 2011” на БЛС – октомври 2011 г.
 • Награда на Община Плевен по повод 24 май за принос в областта на висшето   образование – 24 май 2012 г.
 • Званието „Почетен Ректор на МУ-Плевен” за изключителния му принос за развитието на висшето училище и утвърждаването му като модерен образователен и научноизследователски център с приоритет във въвеждането на авангардните технологии в обучението и клиничната практика и развитието на телемедицината – 10 октомври 2013 г.
 • Приз на Фондация „Св. Иван Рилски – Плевен” в две категории – Онкология и Иновации в медицината – 18 март 2014 г.
 • Почетен знак „За изключителен принос към развитието на Университета” за цялостен принос към развитието и утвърждаването на МУ-Плевен като съвременен образователен и научноизследователски център с приоритет във въвеждането на високите технологии в обучението и клиничната практика – 31 октомври 2014 г.